CIS na Borówki 4

Poniżej zamieszczamy informację o Programie Aktywizacji zawodowej dla osób wykluczonych-Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne.

 

cis1 cis2

Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Program aktywizacji społeczno – zawodowej realizowany przez Stowarzyszenie  

 „Pogotowie Społeczne” 

Program  

Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” to program, którego celem jest pomoc w powrocie na rynek pracy osobom bezrobotnym.

 W tym celu prowadzone są: 

zajęcia w warsztatach nauki zawodu (zajęcia warsztatowe w wymiarze 4 godzin dziennie) : 

         – warsztat ogólnobudowlano – sprzątający 

         – warsztat krawiecki z elementami rękodzieła 

         – warsztat ekonomii społecznej 

         (Uczestnicy każdego warsztatu mają również zajęcia z zakresu obsługi komputera). 

zajęcia rozwijające kompetencje psycho – społeczne (w wymiarze dwóch godzin dziennie): 

         – warsztaty rozwoju osobistego 

         – warsztaty poszukiwania pracy  

         – grupy samokształceniowe 

         – zajęcia z zakresu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym 

Dodatkowo każdy uczestnik Centrum: 

         –   ma    możliwość       skorzystania     ze    wsparcia     towarzyszącego:        wsparcie     socjalne,     psychologiczne, praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, działania integracyjne 

         – ma zapewniony jeden posiłek dziennie 

         – jest objęty ubezpieczeniem NWW 

         – ma odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne 

         – ma prawo do 6 dni urlopu w ciągu roku 

         – otrzymuje środki ochrony osobistej (warsztat ogólnobudowlano – sprzątający) 

         – przechodzi szkolenie BHP i badania lekarskie dopuszczające do udziału w zajęciach 

Zajęcia  trwają  od  poniedziałku  do  piątku  w  wymiarze  6  godzin  dziennie  (godz.  8.00-14.00),

uczestnicy CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości odpowiadającej zasiłkowi dla 

osób  bezrobotnych  (ok.  728,00  zł  netto).  Pierwszy  miesiąc  uczestnictwa  to  okres  próbny,  po  którym udział może być przedłużony do 11 miesięcy. 

Kto może być uczestnikiem CIS? 

Centrum działa w oparciu o Ustawę o Zatrudnieniu Socjalnym, zgodnie z którą uczestnikami mogą 

być osoby: 

     1)  bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu  przepisów o pomocy społecznej, 

     2)  uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa   odwykowego,  

     3)  uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu  terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

     4)  chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

     5)  długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach    rynku pracy, 

    6)  zwalniane  z  zakładów  karnych,  mające  trudności  w  integracji  ze  środowiskiem,  w   rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

     7)  uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy  społecznej, 

     8)  niepełnosprawne,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Rekrutacja 

Rekrutacja do udziału wymaga wydania skierowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W  momencie otrzymania skierowania osoba zgłasza się do Centrum, gdzie przeprowadzony zostanie  proces  rekrutacyjny  i  podpisany  Indywidualny  Program  Zatrudnienia  Socjalnego  (dokument  określający  szczegółowo udział  w CIS: kursy,  zajęcia).  Pierwszy miesiąc udziału ma charakter  próbny – po jego pomyślnym przejściu uczestnictwo zostaje przedłużone na kolejne 11 miesięcy. 

Szczegółowe informacje: 

Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” 

  1. Borówki 4

61-304 Poznań 

Email: cis@pogotowiespoleczne.org.pl 

Tel./fax. 618876623 

www.pogotowiespoleczne.org.pl