Konsultacje społeczne !

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

„Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej” w Poznaniu,

 
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnych spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, których celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu.  Poniżej przesyłamy prezentacje oraz informacje dotyczące przedmiotowych projektów, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkań z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Konsultacje społeczne „Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej”w Poznaniu, potrwają od 13 sierpnia do 3 września 2020 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Marcin Piernikowski – kierownik zespołu projektowego – mpiernikowski@poznan.mpu.plŁukasz Brodnicki – koordynator projektu– lbrodnicki@poznan.mpu.plEwa Kwiecień – koordynatorka projektu, ekwiecien@poznan.mpu.pl

WIĘCEJ NA:

https://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/klin-zieleni-w-rejonie-ulic-gnieznienskiej-baltyckiej-i-warszawskiej-i-etap-13-sierpnia-2020,p,38115,38126,53997.html

______________________________________________________________________________

Informacja na temat przyczyn rozpoczęcia prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klin zieleni w rejonie ulic: Bałtyckiej, Gnieźnieńskiej i Warszawskiej”    w Poznaniu

 

Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 155,8 ha i położony jest w peryferyjnej, wschodniej części miasta Poznania.

Planem objęto teren położony pomiędzy: torami kolejowymi linii nr 353 Poznań Wschód-Skandawa (od północy), ul. Bałtycką (od wschodu), torami kolejowymi linii nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice i ul. Warszawską (od południa) oraz cmentarzem komunalnym Miłostowo (od zachodu).

Obszar opracowania zajmuje w większości lukę planistyczną. Graniczy z następującymi projektami planów miejscowych: projektem mpzp dla obszaru „III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północny”, projektem mpzp dla obszaru „III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek wschodni” oraz projektem mpzp „Cmentarz Miłostowo”. W niewielkim, południowo-wschodnim fragmencie przedmiotowego obszaru obowiązuje natomiast miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „terenu w rejonie węzła Antoninek – wschód” część A w Poznaniu (uchwała Nr LXXXV/954/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r.). Na pozostałym terenie nie obowiązuje żaden plan miejscowy.

Teren objęty planem stanowią w większości grunty leśne wchodzące w skład wschodniego klina zieleni miasta Poznania. Występują tutaj również nieużytki oraz elementy infrastruktury technicznej w postaci Głównego Punktu Zasilania wraz napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia 110 kV, a także magistrala cieplna.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związane jest z wnioskiem Volkswagen Group Real Estate Polska sp. z o.o. o częściową zmianę terenu usług, oznaczonego symbolem U w mpzp „terenu w rejonie węzła Antoninek – wschód” część A w Poznaniu, w zakresie funkcji terenu, z dotychczasowej zawężonej do motelu lub zajazdu o maksymalnej liczbie 80 miejsc noclegowych na usługi związane z działalnością gospodarczą, działalnością produkcyjną, rozwojową, edukacyjną. Dodatkowo, w celu ochrony pozostałego obszaru należącego do wschodniego klina zieleni miasta Poznania, uznano za zasadne objęcie planem miejscowym dużo większy niż wnioskowany początkowo obszar.

Przed przystąpieniem do planu, stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzona została analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego terenu, w tym bliskie sąsiedztwo węzła tzw. III ramy komunikacyjnej miasta Poznania oraz fabryki Volkswagen, przeprowadzona analiza potwierdza zasadność  przystąpienia do wnioskowanej zmiany planu. Ponadto, ze względu na propozycje do wieloletniego programu sporządzania mpzp zawarte w „Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Poznania” (uchwała Nr LXXII/1337/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2018 r.), wynikającej z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz zawarte w powyższej analizie wytyczne dotyczące zabezpieczenia priorytetów Miasta w dziedzinie planowania przestrzennego i celowości sporządzanie planów ochronnych m.in. dla terenów wyłączonych z zabudowy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania stwierdzono jednocześnie, że planem miejscowym należy objąć szerszy obszar niż wnioskowany do zmiany.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.) dla analizowanego obszaru wskazano przede wszystkim tereny wyłączone z zabudowy, oznaczone symbolem ZO, tj. tereny zieleni nieurządzonej, tereny leśne i do zalesień, użytki rolne (grunty rolne, sady, użytki zielone: łąki i pastwiska, nieużytki, tereny odłogowane), tereny zadrzewione, dna dolin rzek, strumieni, jezior, stawów, wody powierzchniowe w granicach klinowo-pierścieniowego systemu zieleni. W południowo-wschodnim fragmencie wskazano natomiast teren przeznaczony do zabudowy, oznaczony symbolem U, tj. teren zabudowy usługowej. Ponadto, w analizowanym rejonie miasta, w studium wyznaczono istniejący Główny Punkt Zasilania z wychodzącą od niego linią elektroenergetyczną 110 kV.

Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej” w Poznaniu pozwoli na:

1)  określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)  zdefiniowanie zasad ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz kształtowania ładu przestrzennego we fragmencie klina zieleni miasta Poznania;

3)  realizację kierunków polityki przestrzennej miasta, zapisanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2014 r.