Czym jest Rada Osiedla?

Rady Osiedla są jednostkami pomocniczymi Rady Miasta Poznania utworzonymi na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami, art. 5) oraz Statutu Miasta Poznania  § 30 46 (Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.).

Osiedla nie posiadają odrębnej osobowości prawnej; działają zatem tylko w ramach osobowości prawnej gminy na podstawie przyznanych przez Radę Miasta uprawnień i upoważnień.

Rady osiedla działają w imieniu mieszkańców osiedla w ramach Statutu, uchwalanego dla każdego osiedla przez Radę Miasta.

Do zadań Osiedla określonych w Statucie należą działania dotyczące obszaru osiedla w zakresie:
1) tworzenia więzi lokalnych;
2) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
3) lokalnych dróg, chodników i parkingów;
4) oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
5) Ładu przestrzennego;
6) porządku i bezpieczeństwa;
7) stanu Środowiska, skwerów, zieleńców, parków;
8) dbałości o mienie Miasta;
9) usług Świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

Osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta. Wysokość środków finansowych do dyspozycji dla poszczególnych osiedli ustalana jest na podstawie uregulowań uchwały Rady Miasta Poznania.

Obecnie skład Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowi 15 radnych, wybranych na kadencję 2015-2019.