Sprawozdanie z działalności Zarządu RO AZK

W dniu wczorajszym tj. 9 lutego 2023 roku odbyła się w trybie zdalnym XLII Sesja Rady Osiedla –AZK. W programie Sesji poza bieżącymi sprawami dotyczącymi naszego osiedla , Rada Osiedla przegłosowała jednogłośnie Uchwałę pod nazwą „Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole za rok 2022.

Przewodniczący Zarządu kol. Dionizy Radojewski przedstawił poniższe sprawozdanie ! W sprawozdaniu tym zawarte są jedynie najważniejsze tematy którymi zajmował się Zarząd w roku 2022.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla

Antoninek – Zieliniec – Kobylepole za rok 2022

Zarząd Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole działał w 2022 roku w składzie pięcioosobowym, tj.:

 Dionizy Radojewski – przewodniczącyü

 Jarosław Klessa – zastępca przewodniczącegoü

 Roman Mikołajewicz – członekü

 Grzegorz Burandt – członekü

 Robert Olejnik – członekü

Posiedzenia Zarządu poprzedzały zazwyczaj sesje Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole, przygotowując propozycje uchwał i tematy do przedyskutowania na sesji Rady Osiedla.

Ważniejsze tematy spotkań Zarządu:

 1. Spotkanie z Zarządem Zieleni Miejskiej w sprawie utrzymania zrewitalizowanego parku przy ul. Browarnej i napraw gwarancyjnych.
 2. Spotkanie w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawie realizacji zadań w 2022 roku.
 3. Propozycja podziału rezerwy budżetowej za rok 2022.
 4. Pisma do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie wiosennego równania ulic oraz napraw nawierzchni bitumicznej ulic.
 5. Potwierdzenie na rok 2022 dla dotychczasowych przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań
 6. Omówienie sposobu poparcia wniosków Rejonu XII do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.
 7. Uzgodnienia z Dyrekcją Zakładu Lasów Poznańskich w sprawie remontu nawierzchni parkingów przy ul. Szpaków oraz przy pętli tramwajowej Miłostowo, wykonanie ścieżki do boiska w Zielińcu oraz modernizacji wybiegu dla psów.
 8. Interwencje w Wydziale Ochrony Środowiska w sprawie zapachów chemicznych wyczuwalnych na terenie Osiedla, spotkanie i wizyta w VW Poznań.
 9. Monitowanie Zarządu Dróg Miejskich w sprawie inwestycji drogowych związanych z ul. Krośniewicką i ul Dobrowita.
 10. Opiniowanie projektu przebudowy ul. Dobrowita.
 11. Propozycja sfinansowania ze środków remontowych naprawy chodnika przy ul. Mścibora, części jezdni ul. Radziwoja, ul. Sławomira.
 12. Uzyskanie informacji od dyrekcji jednostek oświatowych w sprawie potrzeb inwestycyjno – remontowych.
 13. Propozycja realizacji tematu wymiany urządzeń zabawowych oraz doświetlenia z lampy, monitorowanie inwestycji i powiększenie placu zabaw na obiekcie Wandy – Sabiny, zgłoszenie do wycinki drzew uszkodzonych i uzgodnienie nowych nasadzeń.
 14. Opiniowanie otrzymanych z MIR projektów zmiany organizacji ruchu.
 15. Interwencja w Zarządzie Dróg Miejskich, dotycząca czystości jezdni ulic na naszym osiedlu.
 16. Spotkanie konsultacyjne w ramach Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych oraz Studium Miasta Poznania – przygotowanie wniosków..
 17. Opracowanie propozycji budżetowej na rok 2023.
 18. Propozycja zmian priorytetów w wydatkowaniu środków remontowych ulic.
 19. Pismo do Zarządu Dróg Miejskich, zawierające prośbę o wyrównanie materiałem pofrezowym ulic Leśnej, Zbyłowita, Darzyborskiej oraz ulic na Zielińcu II.
 20. Spotkania w sprawie wydarzeń kulturalnych planowanych na naszym osiedlu.
 21. Wykonanie przez Zarząd Dróg Miejskich uporządkowania poboczy ulicy Darzyborskiej.
 22. Inicjowanie spotkań ze Wspólnotą Mieszkaniową i ZDM oraz wykonawcą budowy ul. Żelaznej.
 23. Pismo do WGN-u dotyczące wycięcia suchych i pochylonych drzew przy ul. Mścibora oraz koszenia łąk.
 24. Opracowanie priorytetów remontowych dróg i chodników w 2023 roku.
 25. Przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia organizacji ruchu Tempo 30
 26. Uzgodnienia z Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na realizację utrzymania i prac remontowych placu Wandy/ Sabiny, korekta zadań na rok 2023.
 27. Interwencja po licznych zgłoszeniach mieszkańców w sprawie dzików pojawiających się na Osiedlu.
 28. Uczestnictwo w odbiorach robót tj.: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7, Szkoła Podstawowa nr 55, Przedszkole nr 68, Przedszkole nr 4, plac Wandy/Sabiny, oczyszczenie cieku Szklarka, park Browarna, prace remontowe na ul. Sławomira, Radziwoja i Mścibora, nowe ławki i kosze na osiedlu.
 29. Udział Przewodniczącego Zarządu w spotkaniach Zespołu Konsultacyjnego (zdalnie) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, p. Grzegorza Ganowicza.
 30. Interwencja w ZTM w sprawach związanych z uruchomieniem nowej linii autobusowej nr 416
 31. Przygotowanie propozycji diet dla członków organów Osiedla.
 32. Przygotowanie propozycji opinii w sprawach zbycia nieruchomości miejskich.
 33. Spotkanie z przedstawicielami Organów Miasta , Estrady Poznańskiej oraz projektantem w sprawie inwestycji Domu Kultury.
 34. Realizacja polityki informacyjnej poprzez tablice ogłoszeń, stronę internetową, ulotki okolicznościowe, gazety.
 35. Uzgodnienia z Usługami Komunalnymi dotyczące prac na cmentarzu przy ul. Leśnej.
 36. Przygotowanie stanowiska Zarządu w sprawie opiniowania projektów MIR dot. ul. Szpaków i Lisiej.
 37. Opiniowanie projektu budowy bramy wejściowej do Parku Rodziny Stablewskich.
 38. Zgłoszenie na policję uszkodzeń w Parku Rodziny Stablewskich i wskazanie możliwości uzyskania ważnych informacji.
 39. W 2022 roku Zarząd Osiedla wystosował 60 różnych pism i interwencji do Wydziałów Urzędu Miasta oraz firm związanych z działalnością Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole.

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Dionizy Radojewski