WGN informuje

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania informuje, że przygotowuje do zbycia w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako maskę budowlaną do działki 100, ark. 21, obr. Glówieniec nieruchomość miejską położoną w Poznaniu przy ul. Wandy oznaczoną geodezyjnie: obręb Główieniec, ark. 20, działka 35/38 (zaznaczono kolorem czarnym na mapie). Nieruchomość znajduje się na terenie dla którego brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium” dz. 35/38 oznaczona została symbolem: III.MB14.m3 -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. W związku z powyższym tut. Wydział zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii co do planowanego przez Miasto zbycia w trybie bezprzetargowym ww. nieruchomości w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.