Z prac Rady X 2017
Szanowni Państwo!
 
Od 23 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. w siedzibie ZGiKM GEOPOZ zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębu Kobylepole i Spławie. Dokumentacja tego projektu składa się z rejestru gruntów, rejestru/kartotek budynków, rejestru/kartotek lokali, mapy ewidencyjnej. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się z ww. dokumentacją i zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ: https://www.geopoz.pl/bip/index.php?t=200&id=5032.
Pozdrawiam
Aleksandra Jędrzejczak
Dział Komunikacji i Informacji
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
_______________________________________________________________________