KONSULTACJE SPOŁECZNE
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Poznania w sprawie tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r.  

Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich uwag i propozycji, a tym samym przyczynienia się do wprowadzania korzystnych zmian w naszym mieście, na miarę rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. Wniesione przez Państwa uwagi będą w kolejnym etapie szczegółowo analizowane pod kątem możliwości ich wdrożenia i zastosowania. Analizy te będą dotyczyły aspektów zarówno ekonomiczno-finansowych, jak i formalno-prawnych.

Konsultacje społeczne potrwają od 1 do 31 lipca 2021 r.
Wszystkie materiały konsultacyjne będą dostępne w dniu rozpoczęcia konsultacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Poznania. Do wyrażania opinii w szczególności zachęcamy właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.

Swoje opinie i sugestie dotyczące projektów aktów prawa miejscowego można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_regulamin@um.poznan.pl
  • pocztą tradycyjną na adres:  Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, w zakresie:

  • gospodarowania odpadami komunalnymi – tel. 61 888 4563,
  • utrzymania czystości i porządku, tematyki zwierząt, deratyzacji itp. – tel. 61 878 4255.

W załączniku przesyłamy Państwu materiał graficzny – plakat, z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców niniejszej informacji o konsultacjach dostępnymi Państwu kanałami, w tym poprzez media społecznościowe.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ

Bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zespół ds. konsultacji społecznych
Oddział Komunikacji Społecznej
Gabinet Prezydenta
Urząd Miasta Poznania
tel. 61 878 15 03 / 61 878 50 95 / 61 878 15 34,
e-mail: konsultacje@um.poznan.pl
www.poznan.pl/konsultujemy