Regulamin konkursu fotograficznego

Głosowanie styczniowe- oto fotografie

styczen1 foto1
styczen2 foto2
styczen3 foto3
styczen4 foto4
styczen5 foto5

 

Regulamin konkursu fotograficznego

„Rok  w obiektywie – Antoninek-Zieliniec-Kobylepole ”.

 zalacznik1 zalacznik2

I.Organizator konkursu:

 Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole zwana dalej Organizatorem.

 II.Cel konkursu

 1.Budzenie zainteresowań  przestrzenią, w której żyjemy.

2.Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

3.Wykonanie fotografii ukazującej piękno najbliższej okolicy (Antoninek, Zieliniec, Kobylepole)

4.Stworzenie kalendarza prezentującego najpiękniejsze, najbardziej interesujące miejsca na terenie Antoninka, Zielińca, Kobylegopola.

 

III.Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

 1.Konkurs skierowany jest do mieszkańców Antoninka, Zielińca i Kobylegopola oraz wszystkich  zainteresowanych osób.

2.Autorem pracy może być jedna osoba,  wyklucza się prace tworzone wspólnie.

3.Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu.

4.Autorzy prac nadsyłają zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

IV.Ramy czasowe trwania konkursu:

Konkurs odbywa się się co miesiąc od stycznia 2017 roku do października 2017roku.

 

V.Zasady zgłoszenia prac konkursowych.

 1.Zgłoszenia na konkurs dokonuje się poprzez przesłanie fotografii na adres mailowy  konkursfotograficznyazk@gmail.com lub dostarczenia na nośniku do sekretariatu Gimnazjum nr 22 , ul.Leszka 42, Poznań. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości minimum 350 dpi.

2.Przy zgłoszeniu zdjęcia do konkursu  należy podać:

-imię i nazwisko autora fotografii

-oświadczenie o byciu autorem zdjęć i posiadaniu praw autorskich,

-zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczących nadesłanych prac na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm) w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu.

3.W przypadku gdy na fotografiach znajduje się wizerunek osób, uczestnik przesyłając fotografię powinien dostarczyć podpisane oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku.

4.Konkurs przebiega w następujących etapach:

Do 21 dnia każdego miesiąca uczestnicy powinni dostarczyć fotografię na adres mailowy konkursfotograficznyazk@gmail.com , lub osobiście do Gimnazjum nr 22, ul.Leszka42, Poznań.

Razem z pracami Uczestnik dostarcza zgłoszenie udziału w konkursie – załącznik 1, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych załącznik 2.

Spośród dostarczonych prac Komisja Konkursowa wybierze  5 najlepszych fotografii.

Komisja Konkursowa liczyć będzie 5 osób. W skład Komisji wchodzić będą przedstawiciel Rady Osiedla, nauczyciel Gimnazjum nr 22 oraz trzech wybranych uczniów.

 Prace te zostaną umieszczone na stronie Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole (antoninek-zieliniec-kobylepole.pl ), oraz na portalu społecznościowym (facebook) Gimnazjum nr 22.

O tym, która praca zwycięży w danym miesiącu zadecydują głosy internautów. Głosy oddane na poszczególnych stronach będą sumowane. Głosowanie odbywać się będzie do 21 dnia kolejnego miesiąca.

 Zwycięzca miesiąca zostanie nagrodzony drobnym upominkiem natomiast zwycięska praca zostanie umieszczona w kalendarzu w danym miesiącu. Komisja Konkursowa w ocenianiu prac będzie brała pod uwagę ciekawe i oryginalne ujęcie okolic Antoninka, Zielińca, Kobylegopola oraz tego jak zmienia się okolica w zależności od pory roku.

UWAGA : We wrześniu tematyka prac konkursowych związana powinna być z firmą Volkswagen, która obchodzi 25-lecie. W miesiącu tym zachęcamy również pracowników firmy Volkswagen do  wzięcia udziału w konkursie.

 

VI.Nagrody

Nagrodą w konkursie będzie drobny upominek oraz  zamieszczenie zdjęcia w kalendarzu Rady Osiedla Antoninek, Zieliniec, Kobylepole przy wygranym przez Uczestnika miesiącu.

 

VII.Wykorzystanie prac

Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność Organizatora, który nieodpłatnie przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

 

VII.Postanowienia końcowe.

 Przesyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w regulaminie.

Kalendarz stworzony przez Uczestników będzie bezpłatny dla mieszkańców Antoninka, Zielińca i Kobylegopola.

Kalendarz w całości sfinansowany będzie ze środków Rady Osiedla.

Za przeprowadzenie Konkursu i wydanie kalendarza odpowiada Gimnazjum nr 22.

Zgłoszenie formularze:

zalacznik1 zalacznik2  

plakat